𝐑𝐄𝐈𝐓𝐎𝐑 𝐔𝐍𝐓𝐋 𝐇𝐎 𝐄𝐌𝐁𝐀𝐈𝐗𝐀𝐃𝐎́𝐑 𝐊𝐎𝐑𝐄𝐀 🇰🇷 𝐈𝐍𝐀𝐔𝐆𝐔𝐑𝐀 𝐄𝐃𝐈𝐅𝐈́𝐒𝐈𝐔 𝐒𝐄𝐍𝐓𝐑𝐔 𝐄𝐒𝐓𝐔𝐃𝐔 𝐊𝐎𝐑𝐄𝐀𝐍𝐔

#TimorLeste #UNTL #FEG #SEK EmbaixadórKoreaTL 13 Setembru 2021

239877183 4473619632659387 1477654817068615185 n

Universidade Nacional Timor Lorosa’e (UNTL) nia Magnífiku Reitór Profesór dr. João Soares Martins, MPH, Ph.D, ho Embaixadór Korea Sul 🇰🇷 iha Timor-Leste Sr. Kim Jeong-ho Inaugura edifísiu foun Sentru Estudu Koreanu (SEK) iha UNTL, iha Fakuldade Ekonomia no Jestaun (FEG-UNTL) Díli (13/09).

Magnífiku Reitór iha nia diskursu hateten, ho lansamentu ida ne’e hanesan pontu partida ida atu hahú kooperasaun ida di’ak liután iha futuru.

Ita bele hahú lansa Korean Corner Study ne’e, bele hahú kooperasaun ne’ebé di’ak liután ba futuru no fo benefísiu ba UNTL nia estudante sira atu aprende língua no kultura Korea, ne’ebé iha relasaun ho sosiedade Korea nia dezenvolvimetu sira”, tenik Reitór.

240124151 4473622199325797 8585719987401968676 n

Iha fatin hanesan, Embaixadór Korea Sul iha Timor-Leste agradese ba apoiu tomak husi Reitór ho estrutura nomós dedikasaun Profesór Chang Won Choi.

Ha’u agradese ba apoiu tomak husi Sr. Reitór ho estrutura, nomos Profesór Choi ba realizasaun lansamentu ne’e, maské iha limitasaun balun, entaun ida ne’e ita konsidera hanesan pontu aranka ida ba oin, sei bele halo espasu ne’ebé boot liután”, tenik Sr. Embaixadór.

240591972 4473619909326026 2282548684352422533 n

Eskritóriu ne’e sei uza ba aula aprendizajen ida kompleta ho fasilidade, saladeaula ba diretór ida no sentru ne’e sei transmiti Língua, Kultura Korea nian no seluk tan ba estudante sira ne’ebé hakarak aprende.

240670146 4473621489325868 4711716126362756689 n

Partisipa iha inagurasaun ne’e Proreitór ba Asuntu Kooperasaun, Profesora Doutora Lídia Gomes, Dekanu FEG, Profesór Custódio B. Ximenes, estudante Kursu Lian Korea, Embaixadór Korea Sul iha Timor-Leste Sr. Kim Jeong-ho ho nia ekipa, Profesór Choi no konvidadu sira.

Média UNTL 📝 : Agostinho da Cruz e Silva
Foto 📷 : Pio Belo Ximenes.